Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CHASING RAINBOW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego, pragniemy Państwa w niniejszym dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności Chasing Rainbow z siedzibą w Warszawie” („Polityka Prywatności”) w przejrzysty sposób poinformować:
dlaczego, w jaki sposób i na jak długo gromadzimy, wykorzystujemy oraz przechowujemy (przetwarzamy) Państwa dane osobowe;
na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są te dane osobowe;
komu udostępniamy Państwa dane osobowe;
jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

 • dlaczego, w jaki sposób i na jak długo gromadzimy, wykorzystujemy oraz przechowujemy (przetwarzamy) Państwa dane osobowe; 
 • na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są te dane osobowe; 
 • komu udostępniamy Państwa dane osobowe;
 • jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

INFORMACJE O NAS

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Agnieszka Mielech prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Chasing Rainbow Agnieszka Mielech z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa, NIP: 5221624523 („ADMINISTRATOR” lub „CHASING RAINBOW”).

KONTAKT Z NAMI?

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na następujący adres: ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@chaisingrainbow.pl, a także poprzez formularze kontaktowe udostępnione przez Administratora w ramach następujących serwisów internetowych: www.agnieszkamielech.com, www.emisuperdziewczyna.pl oraz www.tajnyklubsuperdziewczyn.pl, których operatorem jest Administrator („SERWISY”).

DO KOGO ADRESOWANA JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Jeżeli: 

 • odwiedzacie Państwo nasze Serwisy, w tym jeżeli korzystacie z możliwości funkcjonalnych udostępnionych w ramach Serwisów, takich jak możliwość zapisania się do Newsletteru przesyłanego przez Chasing Rainbow, bądź jeżeli odwiedzacie Państwo nasze oficjalne konto lub fanpage prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)  („UŻYTKOWNIK”); 
 • jako osoba fizyczna jesteście Państwo naszym (w tym również potencjalnym) klientem, dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem itp. („KONTRAHENT”); 
 • jesteście Państwo reprezentantem naszego kontrahenta, osobą fizyczną działającą z ramienia naszego kontrahenta lub osobą kontaktową ze strony naszego kontrahenta, w tym w szczególności jego pracownikiem lub współpracownikiem („OSOBA KONTAKTOWA”); 
 • kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub SMS-wo, drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail, przez formularz kontaktowy w ramach Serwisów, bądź pocztą tradycyjną w jakiejkolwiek sprawie, bądź to Chasing Rainbow kontaktuje się z Państwem telefonicznie lub SMS-wo, drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail, bądź pocztą tradycyjną w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteście jednocześnie Kontrahentem lub Osobą Kontaktową („OSOBA KONTAKTUJĄCA SIĘ”);

to nasza ochrona prywatności dotyczy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, czyli wszelkich informacji, jeżeli identyfikują one lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Państwa zidentyfikowanie.

Jak przetwarzamy dane osobowe uczestników konkursów w mediach społecznościowych?

Jeżeli uczestniczycie Państwo w konkursach organizowanych przez Chasing Rainbow, jak również przez Chasing Rainbow i jego zaufanych partnerów handlowych, to wówczas szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych jako uczestników konkursów Administrator przekazuje Państwu w ramach postanowień regulaminu danego konkursu.

JAKIE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZBIERAMY W RAMACH SERWISU I W JAKIM CELU?

W celu umożliwienia Państwu otrzymania od nas informacji handlowych, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym (głównie informacji na temat premier nowych książek i innych produktów z nimi związanych oraz przesyłania oferty oraz spotkań autorskich w ramach promocji książek), odnoszących się zarówno do produktów Chasing Rainbow, jak i naszych zaufanych partnerów handlowych oferujących nasze produkty i usługi, jak również skorzystania z usługi przesyłania wiadomości typu Newsletter, czy też usługi przesyłania wiadomości obejmującej życzenia urodzinowe dla Państwa dziecka lub dzieci, zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Państwa imię i nazwisko;
 • Państwa adres e-mail;
 • datę urodzenia (wyłącznie dzień i miesiąc,) Państwa dziecka lub dzieci.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w powyższym celu wyłącznie, o ile wyrażą Państwo swoją dobrowolną zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowe drogą elektroniczną (tj. zgodę, o której jest mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Państwa zgoda, o której mowa powyżej, może zostać cofnięta w dowolnym momencie drogą e-mailową na następujący adres e-mail: kontakt@chaisingrainbow.pl.

Podanie przez Państwa powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów, dla których są przez Państwa podawane, a gromadzone przez Chasing Rainbow. A mianowicie jest niezbędne odpowiednio do podjęcia z Państwem kontaktu, przesłania Państwu informacji handlowej, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, jak również skorzystania z usługi przesyłania wiadomości typu Newsletter, czy też usługi przesyłania wiadomości obejmującej życzenia urodzinowe dla Państwa dziecka lub dzieci. 

Konsekwencją niepodania przez Państwo powyższych danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Chasing Rainbow (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości przesłania Państwu informacji handlowych lub wiadomości typu Newsletter lub obejmującej życzenia urodzinowe dla Państwa dziecka lub dzieci).

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów Administrator zbiera także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach. Administrator wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (będące danymi osobowymi), takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających oficjalne konto lub fanpage Chasing Rainbow prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem konta lub fanpage, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju, jak również w celach komunikacyjnych z Użytkownikami jako społecznością związanej z marką Administratora.

Z JAKIEGO ŹRÓDŁA MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W większości przypadków Chasing Rainbow otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od samych Państwa, tj. bezpośrednio od osób, których dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku podawania przez Państwo swoich danych osobowych poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularzy elektronicznych w ramach Serwisów, czy też – w odniesieniu do Kontrahentów – podania nam swoich danych osobowych w procesie negocjowania oraz zawierania umowy z Chasing Rainbow. 

Jednakże w odniesieniu do Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych, Chasing Rainbow może pozyskiwać Państwa dane osobowe również z innych źródeł, takich jak np.: Państwa pracodawcy / zleceniodawcy / współpracownicy, reprezentowane przez Państwa podmioty, jak również źródeł publicznie dostępnych, w tym z informacji udostępnionych w serwisach internetowych, czy też na publicznych kontach w profesjonalnych (zawodowych) mediach społecznościowych (np. LinkedIn), bądź w publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców, takich jak np. CEIDG lub KRS. 

W przypadku pozyskiwania Państwa danych osobowych z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa, Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres siedziby, adres korespondencyjny, telefon, e- mail, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres firmy, NIP, REGON, jak również informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmujecie. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach oraz na następującej podstawie prawnej:

 • w celu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawieranych przez Kontrahenta z Chasing Rainbow oraz zakupów produktów oferowane przez Chasing Rainbow, w tym również zakupów od Chasing Rainbow w ramach platform zakupowych CUPSELL.PL lub innych takich serwisów, jak również w celu rozpatrywania składanych przez Kontrahenta reklamacji oraz zapewnienia Kontrahentowi przez Chasing Rainbow obsługi posprzedażnej –
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Chasing Rainbow zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem faktur) i obowiązków archiwizacyjnych –
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez Administratora –
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celu kontaktowania się w sprawach bieżących (ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) przez Chasing Rainbow z Osobami Kontaktowymi w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów zawartych przez Chasing Rainbow Kontrahentami –
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktowymi i Kontrahentami w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez Chasing Rainbow z Kontrahentem;
 • w celu kontaktowania się przez Chasing Rainbow z Osobami Kontaktującymi się (w tym poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu), udzielenia odpowiedzi na zadawane Chasing Rainbow pytania, w tym udzielenie informacji o trybie obsługi zgłaszanych Chasing Rainbow zapytań –
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej;
 • w celach marketingowych Administratora, w tym poprzez wysyłkę do Państwa informacji handlowych, w tym głównie informacji na temat premier nowych książek i innych produktów z nimi związanych oraz przesyłania oferty oraz spotkań autorskich w ramach promocji książek), jak również wiadomości typu Newsletter, w ramach którego prezentowane są oferty produktów oferowanych przez Chasing Rainbow;
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na realizacji przez Administratora marketingu bezpośredniego;
 • w celach marketingowych partnerów handlowych Administratora, w tym poprzez wysyłkę do Państwa informacji handlowych, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, jak również wiadomości typu Newsletter, w ramach którego prezentowane są oferty produktów oferowanych przez partnerów handlowych Administratora;
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu interakcji z Państwem z wykorzystaniem oficjalnych profili / kont / fanpage Chasing Rainbow w ramach mediów społecznościowych –
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu produktów i marki Administratora oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką Administratora;
 • w celu prowadzenia przez Chasing Rainbow konkursów na oficjalnych profilach / kontach / fanpage Chasing Rainbow w ramach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube itp.) –
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  w celach analitycznych i statystycznych –
  – wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu.

Ilekroć Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, może ona zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie, drogą e-mailową na następujący adres e-mail: kontaktchrainbow@gmail.com., co jednakże nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY CIASTECZKA?

Informacje ogólne o Cookies

Serwisy korzystają także z plików cookie (tzw. „ciasteczka”), dalej „Cookies”. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Chasing Rainbow jako operator Serwisów. 

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z Serwisów usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki Cookies. Należy mieć na względzie, że ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisów.

W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Serwisów, bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcia Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Informacje o Cookies w Serwisie 1

Cookies wykorzystywane są przez Chasing Rainbow w ramach serwisu internetowego dostępnego pod następującymi adresami: www.emisuperdziewczyna.pl oraz www.tajnyklubsuperdziewczyn.pl („SERWIS 1”) w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron Serwisu 1 do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Serwisu 1, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Serwisu 1, czas odwiedzin itp.), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu 1, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również aby dopasować Serwis 1 oraz jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Użytkowników, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej spersonalizowane usługi lub produkty;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do niego materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google oraz portalach social media.

W ramach Serwisu 1 stosowane są następujące rodzaje Cookies:

 1. „niezbędne” Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu 1, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu 1;
 2. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu 1;
 3. „wydajnościowe” Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu 1;
 4. „funkcjonalne” Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Chasing Rainbow jako operatorem Serwisu 1 reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy Użytkownikom przeczytanie polityki ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu 1. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o Cookies w Serwisie 2

Cookies wykorzystywane są przez Chasing Rainbow w ramach serwisu internetowego dostępnego pod następującym adresem: www.agnieszkamielech.com („SERWIS 2”) ty wyłącznie „niezbędne” Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu 2, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu 2 oraz Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu 2.

W szczególności Chaising Rainbow nie stosuje w ramach Serwisu 2: 

 1. „wydajnościowych” Cookies, umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu 2;
 2. „funkcjonalnych” Cookies, umożliwiających „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika; a także 
 3. „reklamowy” Cookies, umożliwiających dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zmiany w zakresie korzystania z Cookies

Polityka Prywatności w zakresie wykorzystywania Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie przez Chasing Rainbow jako operatora Serwisów nowej wersji w ramach każdego z Serwisów. Wówczas Użytkownikowi korzystającemu z Serwisów ponownie zostanie wyświetlona informacja o zasadach stosowania plików Cookies za pośrednictwem Serwisów.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez Administratora):

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw prawnych, podatkowych, księgowych, marketingowych (w tym obsługującym i zarządzającym oficjalnymi kontem lub fanpage Chasing Rainbow w ramach mediów społecznościowych, czy też obsługującym Serwisy), logistycznych, jak też biegłym rewidentom, audytorom, firmom doradczym i consultingowym itp.;
 • podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, operatorowi domen internetowych, dostawcom i podmiotom utrzymującym systemy informatyczne oraz podmiotom świadczącym inne podobne na rzecz Administratora;
 • podmiotom świadczącym na zlecenie Administratora czynności zarządzania zbiorową wysyłką do Użytkowników wiadomości Newsletter lub wiadomości z życzeniami urodzinowymi dla dziecku lub dzieci Użytkowników.

Chasing Rainbow może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwisy, bądź w inny sposób, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

W przypadku udzielenia nam przez Państwo zgody na otrzymanie od nas informacji handlowych (w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, informacji na temat premier nowych książek i innych produktów z nimi związanych, ofert, informacji o spotkaniach autorskich w ramach promocji książek), odnoszących się zarówno do produktów Chasing Rainbow, jak i naszych zaufanych partnerów handlowych oferujących nasze produkty i usługi, informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym naszym partnerom handlowym, w celu ich przetwarzania przez te podmioty w ich celach marketingowych.

CZY ZAMIERZAMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tzw. „państwie trzecim”), ani organizacjom międzynarodowym, za wyjątkiem poniższych sytuacji. 

Jeżeli dokonali Państwo zapisu na Newsletter lub kartkę urodzinową, to Państwa dane osobowe są przekazywane  podmiotom świadczącym na zlecenie Administratora czynności zarządzania zbiorową wysyłką wiadomości Newsletter do subskrybentów, w tym również podmiotowi dostarczającemu aplikację Mailchimp. W takim wypadku Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, zaś podstawą takiego transferu są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz tutaj:

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses

Ponadto informujemy, że z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach portali mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), jeżeli odwiedzasz nasze oficjalne konto lub fanpage w mediach społecznościowych, niektóre Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane przez właścicieli ww. portali społecznościowych. Informujemy, że jako dostawcy narzędzi właściciele ci są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych, jeżeli korzystasz z naszego oficjalnego konta lub fanpage w mediach społecznościowych. Mogą oni przetwarzać Państwa dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne na zasadach przez nich określonych (linki poniżej), w tym może nastąpić transfer Państwa danych osobowych do państw trzecich (nie jest to zależne od Administratora):

 • Facebook (podmiot prowadzący: Facebook Ireland Ltd.):

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oraz

https://www.facebook.com/about/privacy

Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. właścicieli portali społecznościowych standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane, a mianowicie przez okres:

 • w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują nam przechowywać Państwa dane osobowe, np. w celach rachunkowych czy podatkowych;
 • w którym wykonujemy nasze obowiązki wynikających z umów zawartych z Kontrahentami, w tym przez okres do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, 
 • w którym realizujemy lub możemy realizować prawnie uzasadnione interesy Chasing Rainbow jako administratora, takie jak np.: 
  • dochodzenie roszczeń;
  • realizowanie przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również przestaniemy przesyłać Państwu informacje handlowe drogą elektroniczną, w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na powyższe);
  • kontaktowanie się z Osobami Kontaktowymi w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej / zawieranej przez Chasing Rainbow z tym Kontrahentem.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jako Administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • prawo dostępu do danych – możliwość żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Państwa dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Administratora, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych; 
 • prawo do sprostowania danych – możliwość żądania od Administratora sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 
 • prawo do usunięcia danych – możliwość żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, ale tylko w określonych RODO sytuacjach, np. gdy Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy: 
  • kwestionujecie Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
  • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić co czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – możliwość żądania od Administratora przenoszenia Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Chasing Rainbow umowy, której jesteście Państwo stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu – możliwość wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora – w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
  • kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Chasing Rainbow Agnieszka Mielech z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa.

W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Państwa dane osobowe, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO?

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły są dostępne tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

JAK BĘDZIEMY DOKONYWAĆ ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia przez Chasing Rainbow Serwisów lub procesów obsługi Kontrahentów lub Użytkownika.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostawały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w naszych Serwisach w zakładce „Polityka Prywatności”.